Sprachwahl:

Wosada swjateje Marije Kralowny róžowca, Radwor
Pfarrgemeinde Maria Rosenkranzkönigin, Radibor

Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus

Naša wosada

Wutrobnje Was witamy na internetowu stronu našeje katólskeje wosady swjateje Marije Kralowny róžowca, Radwor. Tu bydli wokoło 1600 serbsko- a němskorěčnych wěriwych w někak 60 wsach a wjesnych dźělach sewjernje Budyšina, mjez Miłkecami/Čornym Hodlerjom a Klukšom/Nowej Wsu (zapad-wuchod) a Wjeselom/Minakałom a Chelnom/Chwaćicami (sewjer-juh).

W našej wosadźe mamy štyri cyrkwje a jednu kapałku, hdźež Bože mšě a nyšpory swjećimy.

Unsere Gemeinde

Herzlich willkommen auf der Internet-Seite unserer Pfarrgemeinde Maria Rosenkranzkönigin, Radibor. Es leben hier ca. 1600 sorbisch- und deutschsprachige Katholiken in etwa 60 Dörfern und Ortsteilen nördlich von Bautzen zwischen Milkwitz/Schwarzadler bis Klix/Neudorf (West-Ost) und Wessel/Milkel bis Cölln/Quatitz (Nord/Süd).

In unserer Gemeinde gibt es vier Kirchen und eine Kapelle, wo Gottesdienste und Andachten gefeiert werden.

We wopisanjach sakramentow nadeńdźeće pokiwy za jednanja we wšelakich wosebitych žiwjenskich situacijach. Tak zhoniće, što ma so činić při křćeńcy, prěnim swjatym woprawjenju, firmowanju, wěrowanju, žałbowanju chorych, swjatym woprawjenju za chorych a chowanju z rekwiemom.

In den Beschreibungen der Sakramente sind Handlungsempfehlungen beim Eintritt von besonderen Lebenssituationen zu finden. Hier erfahren Sie was zu tun ist bei Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trauung, Krankensalbung, Krankenkommunion und Beerdigung mit Reqiuem.

09.02. Póstnicy dźěćaceho domu
03.03. Modlerske hodźiny před wustajenym Najswjećišim w farskej cyrkwi
06.04. Křižowy puć za dźěći w Zdźěri (w němskej rěči) we 18:00 hodź.
07.04. Putnikowanje swójbow do Róžanta
13.04. Křižowy puć za dźěći w Radworju (w serbskej rěči) we 18:00 hodź.
28.04. Prěnje swjate woprawjenje
12.05. Swójbna Boža mša
10.06. Putnikowanje do Róžanta (Swjatki póndźelu)
30.06. Přiwzaće nowych ministrantow
02.07. Putnikowanje do Róžanta
07.07. Ekumeniska pobožnosć w Brěmjenju 10:30 hodź.
08.-12.07. Nabožny tydźeń w Radworju
28.07.-02.08. Putnikowanje do Krupki (Dekanatna młodźina)
18.08. Swójbna Boža mša ze žohnowanjom šulskich nowačkow
08.09. Putnikowanje do Róžanta
29.09. Domchowanka a popołdnjo za našich senijorow
06.10. Róžowcowa njedźela
10.11. Kermuša w Zdźěri
11.11. Swjateho Měrćina
17.11. Kermuša w Radworju
29.11. Adwentne paslenje
30.11. 1. žiwy adwentny kalender we 18:00 hodź. a dale kóždu srjedu a sobotu we 18:00 hodź.
Jutnje: w Zdźěr,i wutoru w 06:00 hodź.
Jutnje: w Radworju, srjedu w 5:00 hodź.
08.12. Adwentny koncert w Radworju (hudźbna šula)
08.12. Patronatny swjedźeń w Zdźěri (njedźelu)
24.12. Hodowna hra w Radworju
29.12. Hodowna hra w Zdźěri z hodowničku

09.02. Familienfasching im Kindergarten
03.03. Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten in der Pfarrkirche
06.04. Kreuzwegabdacht für Kinder in Sdier (dt.) 18.00 Uhr
07.04. Familienwallfahrt nach Rosenthal
13.04. Kreuzwegandacht für Kinder in Radibor (sorb.) 18.00 Uhr
28.04. Erstkommunion
12.05. Familiengottesdienst
10.06. Wallfahrt nach Rosenthal (Pfingstmontag)
30.06. Aufnahme der Ministranten
02.07. Wallfahrt nach Rosenthal
07.07. Ökumenischer Gottesdienst in Brehmen 10.30 Uhr
08.-12.07. RKW in Radibor
28.07.-02.08. Jugendwallfahrt nach Mariaschein
18.08. Familiengottesdienst mit Segnung der Schulanfänger
08.09. Wallfahrt nach Rosenthal
29.09. Erntedankfest und Seniorennachmittag
06.10. Patronatsfest in Radibor
10.11. Kirmes in Sdier
11.11. Martinstag
17.11. Kirmes in Radibor
29.11. Adventsbasteln
30.11. lebendige Adventskalender 1. Fenster 18.00 Uhr, weiter an jedem Mittwoch und Samstag um 18.00 Uhr
Roratemesse: in Sdier, Dienstag 6 Uhr
Roratemesse: in Radibor, Mittwoch 5 Uhr
08.12. Adventskonzert in Radibor (Musikschule)
08.12. Patronatsfest in Sdier
24.12. Krippenspiel in Radibor
29.12. Krippenspiel in Sdier mit Weihnachtsfeier

18.-20.1. a 8.2.-10.2. Dalekubłanje předsydow wosadnych radow
15.-17.2. Dalekubłanje čestnohamtskich cyrkwinskich hudźbnikow
22.-24.3. Dny za pomocnikow swj. woprawjenja w Smochćicach
5.-7.4. Wukubłanje nowych pomocnikow swj. woprawjenja w Smochćicach
29.6. Minikopańca biskopstwa
8.6. Měšniska swjećizna w DD
1.9.-4.9. Kubłanski tydźeń duchownych
7.9. a 8.9. Zetkanje jubilarow w Drježdźanach
13.-14.9. Biskopski dźeń młodźiny
8.-10.11. Serbske eksercicije
29.11.-1.12. a 6.-8.12. Dny za pomocnikow swj. woprawjenja w Smochćicach

18.-20.1. und 8.-10.2. Weiterbildung der PGR-Vorsitzenden
15.-17.2. Weiterbildung ehrenamtlicher Kirchenmusiker
22.-24.3. Besinnungstage für Kommunionhelfer in Schmochtitz
5.-7.4. Ausbildung neuer Kommunionhelfer in Schmochtitz
29.6. Bistums-Ministranten-Fußballturnier
8.6. Priesterweihe
1.-4.9. Priesterwerkwoche
7. und 8.9. Treffen der Jubelpaare in Dresden
13.-14.9. Bistumsjugendtag
8.-10.11. Sorbische Exerzitien
29.11.-1.12 und 6.-8.12. Besinnungstage für Kommunionhelfer in Schmochtitz

05.01 / 15.30 hodź. / Chrósćicy / 20. halowy koparski turněr wo pokal TCM

14.02. / 19.00 hodź. / Baćoń / Hłowna a wólbna zhromadźizna TCM, započatk z Božej mšu

01.03 / 19.00 hodź. / Ralbicy / Spominanje na fararja a redaktora KP Jakuba Žura składnostnje jeho 50. posmjertnin (zemrěł 27. februara 1969), zhromadne zarjadowanje TCM z Ralbičanskej wosadu; započatk z Božej mšu
07.03. / 18.30 hodź. / Worklecy (kapałka) / 125. posmjertniny kanonika Michała Hórnika, redaktora Katolskeho Posoła (zemrěł 22. februara 1919); zhromadne zarjadowanje TCM, Worklečanskeho Towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje, šule "Michał Hórnik" a župy "Michał Hórnik"
08.03. / Dopołdnja / (šula) / 125. posmjertniny kanonika Michała Hórnika, redaktora Katolskeho Posoła (zemrěł 22. februara 1919); zhromadne zarjadowanje TCM, Worklečanskeho Towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje, šule "Michał Hórnik" a župy "Michał Hórnik"
11.03. / 19.30 hodź. / Smochćicy / Póstny seminar w Domje biskopa Bena, TCM je sobuzarjadowar
18.03. / 19.30 hodź. / Smochćicy / Póstny seminar w Domje biskopa Bena, TCM je sobuzarjadowar
19.03. / 14.00 hodź. / Smochćicy / Zetkanje samostejacych ze serbskich wosadow
25.03. / 19.30 hodź. / Smochćicy / Póstny seminar w Domje biskopa Bena, TCM je sobuzarjadowar

05.05. / 17.00 hodź. / Róžant / Mejski nyšpor TCM
09.-12.05. / Tullis (Francoska) / Lětne zetkanje Europasiona, skupina TCM je tam přeprošena
junij / Wulět samostejacych ze serbskich wosadow

28.07 / 14.00 hodź. / Róžant / Spominanje na patra Romualda Domašku składnostnje jeho 150. posmjertnych narodnin

10.09. / 14.00 hodź. / Smochćicy / Zetkanje samostejacych ze serbskich wosadow
29.09. / 14.00 hodź. / Chrósćicy / Nyšpor na domchowance z požohnowanjom konjacych zapřahow

03.10. / 10.00 hodź. / Radwor / Běh wo pokal zbóžneho Alojsa Andrickeho
13.10. / 14.00 hodź. / Baćoń / Hudźbny nyšpor, spominanje na 225. posmjertniny kěrlušerja, kanonika a šolastika Michała Wałdy; zhromadne zarjadowanje TCM z Baćońskej wosadu

12.-16.11. / Zejicy / Hromadźenje darow za akciju TCM "Łužica pomha"
22.11. / 19.00 hodź. / Chrósćicy / Stwórba Boža – A kak my z njej wobchadźamy?; započatk z Božej mšu w cyrkwi

05.12. / 14.00 hodź. / Smochćicy / Zetkanje samostejacych ze serbskich wosadow

31.01. Domyswjećenje we Worklecach
08.-09.03. Mandźelski seminar
16.03. Vesper zhromadna w Chrósćicach
22.-23.03 Mandźelski seminar
30.03. Nócne modlenje w Kulowje
14.04. Křižowy puć w Radworju
25.04. Emawske pućowanje w Koćinje
27.05. RKW zawod w Budyšinje
05.06. Kwatemberske kemše jako přihot na měšnisku swjećiznu
08.06. Měšniska swjećizna Pětra Mróza
16.06. Putnikowanje młodźiny do Róžanta (DBD-Róžant-DBD)
08.-12.07. Nabožny tydźeń
28.07.-02.08. Putnikowanje do Krupki
14.08. Dekanatny kružk młodźiny
23.-25.08. Kubłanske dny w Schmiedebergu/Martin-Luther-King-H.
13.-14.09. Bistumsjugendtag/Wechselburg
15.09. Młodźinski wulět
25.10. Kermuška w Chrósćicach
24.11. Chrysta Krala w Chrósćicach
29.-30.11. Mandźelski seminar w Smochćicach
08.12. Adwentnička       
14.12. Dekanatny kružk młodźiny

Za kěchowski popłatk / Für die Friedhofsunterhaltungs-Gebühr

IBAN DE 34 7509 0300 0108 2823 58

Za našu rusku partnersku wosadu w Togliatti / Für Spenden für unsere Partnergemeinde in Togliatti

IBAN DE 25 7509 0300 0308 2823 58

Za dobrowólny cyrkwinski pjenjez / Für das freiwillige Kirchgeld

IBAN DE 87 7509 0300 0008 2823 58
abo / oder
IBAN DE 95 8555 0000 1000 0210 80

Zbóžny Alojs Andricki / Seliger Alojs Andritzki

Wopomnjenske łopjeno [PDF] k zbóžnoprajenju kapłana Alojsa Andrickeho na Swjatkownej póndźeli, dnja 13.06.2011 w Drježdźanach
Gedächtnisblatt [PDF] zur Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki am Pfingstmontag, den 13.06.2011 in Dresden 

Naš dźěćacy dom / Unser Kinderhaus

Katólski serbski dźěćacy dom Alojs Andricki
Katholisches sorbisches Kinderhaus Alojs Andritzki
http://andritzki-kinderhaus.de

Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz