Sprachwahl:

Wosada swjateje Marije Kralowny róžowca, Radwor
Pfarrgemeinde Maria Rosenkranzkönigin, Radibor

Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus

Naša wosada

Wutrobnje Was witamy na internetowu stronu našeje katólskeje wosady swjateje Marije Kralowny róžowca, Radwor. Tu bydli wokoło 1600 serbsko- a němskorěčnych wěriwych w někak 60 wsach a wjesnych dźělach sewjernje Budyšina, mjez Miłkecami/Čornym Hodlerjom a Klukšom/Nowej Wsu (zapad-wuchod) a Wjeselom/Minakałom a Chelnom/Chwaćicami (sewjer-juh).

W našej wosadźe mamy štyri cyrkwje a jednu kapałku, hdźež Bože mšě a nyšpory swjećimy.

Unsere Gemeinde

Herzlich willkommen auf der Internet-Seite unserer Pfarrgemeinde Maria Rosenkranzkönigin, Radibor. Es leben hier ca. 1600 sorbisch- und deutschsprachige Katholiken in etwa 60 Dörfern und Ortsteilen nördlich von Bautzen zwischen Milkwitz/Schwarzadler bis Klix/Neudorf (West-Ost) und Wessel/Milkel bis Cölln/Quatitz (Nord/Süd).

In unserer Gemeinde gibt es vier Kirchen und eine Kapelle, wo Gottesdienste und Andachten gefeiert werden.

We wopisanjach sakramentow nadeńdźeće pokiwy za jednanja we wšelakich wosebitych žiwjenskich situacijach. Tak zhoniće, što ma so činić při křćeńcy, prěnim swjatym woprawjenju, firmowanju, wěrowanju, žałbowanju chorych, swjatym woprawjenju za chorych a chowanju z rekwiemom.

In den Beschreibungen der Sakramente sind Handlungsempfehlungen beim Eintritt von besonderen Lebenssituationen zu finden. Hier erfahren Sie was zu tun ist bei Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trauung, Krankensalbung, Krankenkommunion und Beerdigung mit Reqiuem.

01.02. Póstnicy dźěćaceho domu
23.02. Modlerske hodźiny před wustajenym najswjećišim w farskej cyrkwi
21.03. Křižowy puć za dźěći w Radworju (w serbskej rěči)
22.03. Modlerske hodźiny před wustajenym najswjećišim w Zdźěri
29.03. Putnikowanje swójbow do Róžanta

04.04. Křižowy puć za dźěći w Zdźěri (w němskej rěči) we 18.00 hodź.
19.04. Prěnje swjate woprawjenje
03.05. Mejski nyšor z družkami a procesijónom
09.05. Swjate firmowanje w Radworju
01.06. Putnikowanje do Róžanta (Swjatki póndźelu)
07.06. Ekumeniska pobožnosć w Chwaćicach 14.00 hodź.
13.06. Hornjo Łužiski ewangelski cyrkwinski dźeń w Lubiju
20.06. Lěćny swjedźeń Katólskeho dźěćaceho domu Alojs Andricki

02.07. Putnikowanje do Róžanta
20.-24.07. Nabožny tydźeń w Radworju
09.-14.08. Putnikowanje do Krupki (Dekanatna młodźina)
30.08. Swójbna Boža mša ze žohnowanjom šulskich nowačkow
08.09. Putnikowanje do Róžanta
11.-13.09. Předstajenje dźiwadła pod hołym njebjom "Mór a lubosć" w Chrósćicach
18.-20.09. Předstajenje dźiwadła pod hołym njebjom "Mór a lubosć" w Chrósćicach
19.09. Wulět młodych swójbow
27.09. Domchowanka a popołdnjo za našich senijiorow

04.10. Róžowcowa njedźela
17./18.10. Oratorij "Zrudoba a tróšt" w Marije-Marćinej cyrkwi w Budyšinje
08.11. Kermuša w Zdźěri
11.11. Swjateho Měrćina
15.11. Kermuša w Radworju
27.11. Adwentne paslenje
28.11. 1. žiwe adwentne woknješko we 18.00 hodź., dale kóždu srjedu a sobotu we 18.00 hodź.
Jutnje: w Zdźěri wutoru w 06.00 hodź.
Jutnje: w Radworju srjedu w 5.00 hodź.
06.12. Adwentny koncert w Minakale (hudźbna šula)
08.12. Patronatny swjedźeń w Zdźěri (njedźelu)
24.12. Hodowna hra w Radworju
29.12. Hodowna hra w Zdźěri z hodowničku

01.02. Familienfasching vom Kindergarten
23.02. Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten in der Pfarrkirche
21.03. Kinderkreuzwegandacht in Radibor (sorb.)
22.03. Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten in Sdier
29.03. Familienwallfahrt nach Rosenthal

04.04. Kinderkreuzwegandacht in Sdier (dt.) 18.00 Uhr
19.04. Erstkommunion
03.05. Maiandacht mit Prozession
09.05. Heilige Firmung in Radibor
01.06. Wallfahrt nach Rosenthal (Pfingstmontag)
07.06. Ökumenischer Gottesdienst in Quatitz 14.00 Uhr
13.06. Oberlausitzer evangelischer Kirchentag in Löbau
20.06. Sommerfest des Katholischen Kinderhause Alojs Andritzki

02.07. Wallfahrt nach Rosenthal
20.-24.07. RKW in Radibor
09.-14.08. Wallfahrt nach Mariaschein (Dekanatsjugend)
30.08. Familiengottesdienst mit Segnung der Schulanfänger
08.09. Wallfahrt nach Rosenthal
11.-13.09. Open-Air-Theater: "Mór a lubosć" im Pfarrgarten in Crostwitz
18.-20.09. Open-Air-Theater: "Mór a lubosć" im Pfarrgarten in Crostwitz
19.09. Familienausflug der jungen Familien
27.09. Erntedankfest und Seniorennachmittag

04.10. Patronatsfest in Radibor
17./18.10. Oratorium „Zrudoba a tróšt“ in der Maria-Martha-Kirche in Bautzen
10.11. Kirmes in Sdier
11.11. Martinstag
15.11. Kirmes in Radibor
27.11. Adventsbasteln
28.11. lebendiges Adventsfenster 1. Fenster 18.00 Uhr, weiter an jedem Mittwoch und Samstag um 18.00 Uhr
Roratemesse: in Sdier Dienstag 06.00 Uhr
Roratemesse: in Radibor Mittwoch 05.00 Uhr
06.12. Adventskonzert in Milkel (Musikschule)
08.12. Patronatsfest in Sdier (Sonntag)
24.12. Krippenspiel in Radibor
29.12 Krippenspiel in Sdier mit Weihnachtsfeier

Za kěchowski popłatk / Für die Friedhofsunterhaltungs-Gebühr

IBAN DE 34 7509 0300 0108 2823 58

Za dobrowólny cyrkwinski pjenjez / Für das freiwillige Kirchgeld

IBAN DE 87 7509 0300 0008 2823 58
abo / oder
IBAN DE 95 8555 0000 1000 0210 80

Zbóžny Alojs Andricki / Seliger Alojs Andritzki

Wopomnjenske łopjeno [PDF] k zbóžnoprajenju kapłana Alojsa Andrickeho na Swjatkownej póndźeli, dnja 13.06.2011 w Drježdźanach
Gedächtnisblatt [PDF] zur Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki am Pfingstmontag, den 13.06.2011 in Dresden 

Naš dźěćacy dom / Unser Kinderhaus

Katólski serbski dźěćacy dom Alojs Andricki
Katholisches sorbisches Kinderhaus Alojs Andritzki
http://andritzki-kinderhaus.de

Přenje swjate woprawjenje / Erstkommunion

Wosadne gremije / Pfarrliche Gremien

Wosadne předstojičerstwo / Kirchenvorstand

Wosadna rada / Pfarreirat

Wólbny wuslědk wólbow do wosadneho předstojićerstwa / Wahlergebnis für die Wahl des Kirchenvorstandes

Wólbny wuslědk wólbow do wosadneje rady / Wahlergebnis für die Wahl des Pfarreirates

 

Kandidaća za cyrkwinske předstejićerstwo / Kandidaten für den Kirchenvorstand

Kandidatki a kandidaća za wosadnu radu / Kandatinnen und Kandidaten für den Ortskirchenrat (Pfarrgemeinderat)

Impuls do dnja / Tagesimpuls

Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz