Wuběr rěčow:

Stawizny

Wosada swjateje Marije Kralowny róžowca je katólska wosada w Radworju blisko města Budyšina. Wjes ma tři cyrkwje, staru farsku cyrkej, Křižnu cyrkej a nowu farsku cyrkej. Wosadźe přisłušeja serbscy a němscy wěriwi.

Stawizny Radworskeje wosady sahaja wróćo do 13. lětstotka. Wona słuša z tym k najstaršim wosadam Hornjeje Łužicy. W lěće 1221 załoži so Budyske tachanstwo. Radworscy wěriwi wopytowachu spočatnje drje Bože słužby w Budyšinje, dokelž so prěnja kapałka w Radworju hakle wokoło lěta 1270 naspomni. Wosada słušeše z 17 dalšimi wosadami Budyskemu tachantstwu a měješe Mišnjanskemu biskopej lětny dawk płaćić.

Najstarši pisomny dokument z Radworskeho farskeho archiwa pochadźa z lěta 1397. W nim skedźbnja so na twar Křižneje cyrkwje a na přepodaće sudniskeho prawa. Budyski radny knjez Sigmund Behr, kiž so jako patron a kolator Radworskeje cyrkwje mjenuje, da w lěće 1397 Křižnu cyrkej natwarić.

Wot njeho dósta Radworski farar na wšě časy wěste prawa a patronat nad Křižnej cyrkwju a herbske prawa za wjes Kamjenej.

Dźensa słušeja do wosady něhdźe 1.800 katólskich křesćanow we 60 wsach a wjesnych dźělach. Wšědnje swjećimy Bože słužby w serbskej rěči, na njedźelach a swjatych dnjach w serbskej a němskej rěči. Filialna cyrkej našeje wosady je z lěta 2005 Boži dom w Zdźěri. Wotydźenja stej tu dwě Božej mši w serbskej rěči. Na njedźelach wotměnjeja so Bože mšě w serbskej a němskej rěči.

Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz