Wuběr rěčow:

Wosada swjateje Marije, Kralowny Róžowca Radwor
Pfarrgemeinde Maria Rosenkranzkönigin Radibor

Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus

Naša wosada

Wutrobnje Was witamy na internetowu stronu našeje katólskeje wosady "Marija Kralowna róžowca" Radwor. Tu bydli wokoło 1800 serbsko a němsko rěčnych wěriwych w někak 60 wsach a wjesnych dźělach sewjernje Budyšina, mjez Miłkecami/Čornym Hodlerjom a Klukšom/Nowej Wsu (zapad-wuchod) a Wjeselom/Minakałom a Chelnjom/Chwaćicami (sewjer-juh).

W našej žiwej wosadźe mamy štyri cyrkwje a jednu kapałku, hdźež Bože mšě a nyšpory swjećimy.

 

Unsere Gemeinde

Herzlich Willkommen auf der Internet-Seite unserer Pfarrgemeinde "Maria Rosenkranzkönigin" Radibor. Es leben hier ca. 1800 sorbisch- und deutsch-sprachige Katholiken in etwa 60 Dörfern und Ortsteilen nördlich von Bautzen zwischen Milkwitz/Schwarzadler bis Klix/Neudorf (West-Ost) und Wessel/Milkel bis Cölln/Quatitz (Nord/Süd).

In unserer lebendigen Gemeinde gibt es vier Kirchen und eine Kapelle, wo Gottesdienste und Andachten gefeiert werden.

We wopisanjach sakramentow nadeńdźeće pokiwy za jednanja we wšelakich wosebitych žiwjenskich situacijach. Tak zhoniće, štož ma so činić při křćeńcy, prěnim swjatym woprawjenju, firmowanju, wěrowanju, žałbowanju chorych, swjatym woprawjenju za chorych a chowanju z rekwiemom.

In den Beschreibungen der Sakramente sind Handlungsempfehlungen beim Eintritt von besonderen Lebenssituationen zu finden. So erfahren Sie was zu tun ist bei Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trauung, Krankensalbung, Krankenkommunion und Beerdigung mit Reqiuem .

09.02. Póstnicy dźěćaceho domu
03.03. Modlerske hodźiny před wustajenym najswjećišim w farskej cyrkwi
07.04. Putnikowanje swójbow do Róžanta
13.04. Křižowy puć za dźěći w Zdźěri (w němskej rěči) a w Radworju (w serbskej rěči) we 18:00 hodź.
28.04. Prěnje swjate woprawjenje
12.05. Swójbna Boža mša
10.06. Putnikowanje do Róžanta (Swjatki póndźelu)
30.06. Přiwzaće nowych ministrantow
02.07. Putnikowanje do Róžanta
07.07. Ekumeniska pobožnosć w Brěmjenju 10:30 hodź.
08.-12.07. Nabožny tydźeń w Radworju
21.-26.07. Putnikowanje do Krupki (Dekanatna młodźina)
05.-15.08. Putnikownje z Warszawy do Częstochowy
18.08. Swójbna Boža mša ze žohnowanjom šulskich nowačkow
08.09. Putnikowanje do Róžanta
29.09. Domchowanka a popołdnjo za našich senijiorow
06.10. Róžowcowa njedźela
10.11. Kermuša w Zdźěri
11.11. Swjateho Měrćina
17.11. Kermuša w Radworju
29.11. Adwentne paslenje
30.11. 1. žiwe adwentne woknješko we 18:00 hodź. a dale kóždu srjedu a sobotu we 18:00 hodź.
Jutnje: w Zdźěri wutoru w 06:00 hodź.
Jutnje: w Radworju srjedu w 5:00 hodź.
08.12. Adwentny koncert w Radworju (hudźbna šula)
08.12. Patronatny swjedźeń w Zdźěri (njedźelu)
24.12. Hodowna hra w Radworju
29.12. Hodowna hra w Zdźěri z hodowničku

09.02. Familienfasching im Kindergarten
03.03. Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten in der Pfarrkirche
07.04. Familienwallfahrt nach Rosenthal
13.04. Kinder Kreuzwegandacht in Sdier (dt.) und Radibor (sorb.) 18.00 Uhr
28.04. Erstkommunion
12.05. Familiengottesdienst
10.06. Wallfahrt nach Rosenthal (Pfingstmontag)
30.06. Aufnahme der Ministranten
02.07. Wallfahrt nach Rosenthal
07.07. Ökumenischer Gottesdienst in Brehmen 10.30 Uhr
08.-12.07. RKW in Radibor
21.-26.07. Jugendwallfahrt nach Mariaschein
05.-15.08. Wallfahrt von Warschau nach Tschenstochau
18.08. Familiengottesdienst mit Segnung der Schulanfänger
08.09. Wallfahrt nach Rosenthal
29.09. Erntedankfest und Seniorennachmittag
06.10. Patronatsfest in Radibor
10.11. Kirmes in Sdier
11.11. Martinstag
17.11. Kirmes in Radibor
29.11. Adventsbasteln
30.11. lebendiges Adventsfenster 1. Fenster 18.00 Uhr, weiter an jedem Mittwoch und Samstag um 18.00 Uhr
30.11. lebendiges Adventsfenster 1. Fenster, weiter an jedem Mittwoch und Samstag
Roratemesse: Dienstag in Sdier 6 Uhr
Roratemesse: Mittwoch in Radibor 5 Uhr
08.12. Adventskonzert in Radibor (Musikschule)
08.12. Patronatsfest in Sdier
24.12. Krippenspiel in Radibor
29.12. Krippenspiel in Sdier mit Weihnachtsfeier

10.03.: dźěćacy křižowy puć
18.03.: putnikowanje serbskich swójbow do Róžanta
10.06.: swójbny nyšpor a swačina na farskej zahrodźe
01.07.: přiwzaće ministrantow
12.08.: boža mša ze žohnowanjom šulskich nowačkow
15.09.: swójbny wulět
30.11.: adwentne paslenje
01.12.: 1. adwentne woknješko (stajnje sobotu a srjedu)

10.03.: Kinderkreuzweg
18.03.: Wallfahrt sorbischer Familien nach Rosenthal
10.06.: Familienandacht mit Vesper auf der Pfarrwiese
01.07.: Aufnahme von Ministranten
12.08.: Gottesdienst mit Segnung der Schulanfänger
15.09.: Familienausflug
30.11.: Basteln im Advent
01.12.: 1. Adventsfenster (samstags und mittwochs)

18.-20.1. a 8.2.-10.2. dalekubłanje předsydow wosadnych radow
15.-17.2. dalekubłanje čestnohamtskich cyrkwinskich hudźbnikow
22.-24.3. dny za pomocnikow swj. woprawjenja w Smochćicach
5.-7.4. wukubłanje nowych pomocnikow swj. woprawjenja w Smochćicach
29.6. mini kopańca biskopstwa
8.6. měšniska swjećizna w DD
1.9.-4.9. kubłanski tydźeń duchownych
7.9. a 8.9. zetkanje jubilarow w Drježdźanach
13.-14.9. biskopski dźeń młodźiny
8.-10.11. serbske eksercicije
29.11.-1.12. a 6.-8.12. dny za pomocnikow swj. woprawjenja w Smochćicach

18.-20.1. und 8.-10.2. Weiterbildung der PGR-Vorsitzenden
15.-17.2. Weiterbildung ehrenamtlicher Kirchenmusiker
22.-24.3. Besinnungstage für Kommunionhelfer in Schmochtitz
5.-7.4. Ausbildung neuer Kommunionhelfer in Schmochtitz
29.6. Bistums-Ministranten-Fußballturnier
8.6. Priesterweihe
1.-4.9. Priesterwerkwoche
7. und 8.9. Treffen der Jubelpaare in Dresden
13.-14.9. Bistumsjugendtag
8.-10.11. Sorbische Exerzitien
29.11.-1.12 und 6.-8.12. Besinnungstage für Kommunionhelfer in Schmochtitz

05.01 / 15.30 hodź. / Chrósćicy / 20. halowy koparski turněr wo pokal TCM

14.02. / 19.00 hodź. / Baćoń / Hłowna a wólbna zhromadźizna TCM, započatk z Božej mšu

01.03 / 19.00 hodź. / Ralbicy / Spominanje na fararja a redaktora KP Jakuba Žura składnostnje jeho 50. posmjertnin (zemrěł 27. februara 1969), zhromadne zarjadowanje TCM z Ralbičanskej wosadu; započatk z Božej mšu
07.03. / 18.30 hodź. / Worklecy (kapałka) / 125. posmjertniny kanonika Michała Hórnika, redaktora Katolskeho Posoła (zemrěł 22. februara 1919); zhromadne zarjadowanje TCM, Worklečanskeho Towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje, šule "Michał Hórnik" a župy "Michał Hórnik"
08.03. / dopołdnja / (šula) / 125. posmjertniny kanonika Michała Hórnika, redaktora Katolskeho Posoła (zemrěł 22. februara 1919); zhromadne zarjadowanje TCM, Worklečanskeho Towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje, šule "Michał Hórnik" a župy "Michał Hórnik"
11.03. / 19.30 hodź. / Smochćicy / Póstny seminar w Domje biskopa Bena, TCM je sobuzarjadowar
18.03. / 19.30 hodź. / Smochćicy / Póstny seminar w Domje biskopa Bena, TCM je sobuzarjadowar
19.03. / 14.00 hodź. / Smochćicy / Zetkanje samostejacych ze serbskich wosadow póndźelu,
25.03. / 19.30 hodź. / Smochćicy / Póstny seminar w Domje biskopa Bena, TCM je sobuzarjadowar

05.05. / 17.00 hodź. / Róžant / Mejski nyšpor TCM
09.-12.05. / Tullis (Francoska) / Lětne zetkanje Europasiona, skupina TCM je tam přeprošena
junij / Wulět samostejacych ze serbskich wosadow

28.07 / 14.00 hodź. / Róžant / Spominanje na patra Romualda Domašku składnostnje jeho 150. posmjertnych narodnin

10.09. / 14.00 hodź. / Smochćicy / Zetkanje samostejacych ze serbskich wosadow
29.09. / 14.00 hodź. / Chrósćicy / Nyšpor na domchowance z požohnowanjom konjacych zapřahow

03.10. / 10.00 hodź. / Radwor / Běh wo pokal zbóžneho Alojsa Andrickeho
13.10. / 14.00 hodź. / Baćoń Hudźbny nyšpor, spominanje na 225. posmjertniny kěrlušerja, kanonika a šolastika Michała Wałdy; zhromadne zarjadowanje TCM z Baćońskej wosadu

12.-16.11. / Zejicy / Hromadźenje darow za akciju TCM "Łužica pomha"
22.11. / 19.00 hodź. / Chrósćicy / Stwórba Boža – A kak my z njej wobchadźamy?; započatk z Božej mšu w cyrkwi

05.12. / 14.00 hodź. / Smochćicy / Zetkanje samostejacych ze serbskich wosadow

31.01. Domyswjećenje
08.-09.03. Mandźelski seminar
16.03. Vesper zhromadna w Chrósćicach
22.-23.03 Mandźelski seminar
30.03. Nócne modlenje w Kulowje
14.04. Křižowy puć w Radworju
25.04. Emawske pućowanje w Koćinje
27.05. RKW zawod w Budyšinje
05.06. Kwatameberske kemše jako přihot na měšnisku
08.06. Měšniska swjećizna Pětra Mróza
16.06. Putnikowanje młodźiny do Róžanta (DBD-Róžant-DBD)
08.-12.07. Nabožny tydźeń
21.-26.07. Putnikowanje do Krupki
14.08. Kružk
23.-25.08. Kubłanske dny w Schmiedebergu/Martin-Luther-King-H.
13.-14.09. Bistumsjugendtag/Wechselburg
15.09. młodźinski wulět
25.10. Kermuška w Chrósćicach
24.11. Chrysta Krala w Chrósćicach
29.-30.11. Mandźelski seminar w Smochćicach
08.12. Adwentnička       
14.12. Kružk

Za chěrowski popłatk / Für die Friedhofs-Unterhaltungs-Gebühr

IBAN DE 34 7509 0300 0108 2823 58

Za našu rusku partnersku wosadu w / Für Spenden für unsere Partnergemeinde im russischen Togliatti

IBAN DE 25 7509 0300 0308 2823 58

Za dobrowólny cyrkiwnski pjenjez / Für das freiwillige Kirchgeld

IBAN DE 87 7509 0300 0008 2823 58
abo / oder
IBAN DE 95 8555 0000 1000 0210 80

Zbóžny Alojs Andricki / Seliger Alojs Andritzki

Wopomnjenske łopjeno [PDF] k zbóžnoprajenju kapłana Alojsa Andrickeho na Swjatkownej póndźeli, dnja 13.06.2011 w Drježdźanach
Gedächtnissblatt [PDF] zur Seeligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki am Pfingstmontag, den 13.06.2011 in Dresden 

Naš dźěćacy dom / Unserer Kinderhaus

Katólski serbski dźěćacy dom Alojs Andricki
Katholisches sorbisches Kinderhaus Alojs Andritzki
http://andritzki-kinderhaus.de

Hody / Weihnachten

Bože słužby / Gottesdienste [PDF]

Přiležnosć k swjatej spowědźi / Beichtgelegenheit

w Radworju a Zdźěri / in Radibor und Sdier [PDF]
w Róžeńće [PDF] / in Rosenthal [PDF]

Impuls do dnja / Tagesimpuls

Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz